بچه ها من با آزمایش کردن خاک های متفاوت فهمیدم که آب از ماسه زودتر عبور می کند.